7.2. SZEŚCIAN – KONSTRUKCJA

Narysuj horyzont znajdujący się blisko górnej krawędzi kartki, pionową oś słońca, która będzie po prawej stronie oraz kwadrat mniej więcej na środku kartki. Ściany sześcianu są kwadratem, dlatego budulec, na którym będziemy go tworzyć również musi być kwadratem.

Narysuj elipsę, która będzie się mieścić 5-9 razy do linii horyzontu. Zaznacz punkt zbiegu i poprowadź do niego linie, które będą przechodzić przez połowę górnej i dolnej krawędzi kwadratu.

Narysuj linie styczne do elips zgodne z wyznaczonym punktem zbiegu. Zaznacz mocniej miejsce styku z elipsą dolną.

Narysuj linię zgodną z lewym kierunkiem zbiegu. Wydłuż tą linię w lewo i prawo. Zaznacz pionową linią dwa odcinki – jeden po lewej, drugi po prawej stronie. Jeśli podzielisz te piony do linii horyzontu na równe części, np. 3 i połączysz te punkty, to wyjdą Ci kierunki do lewego zbiegu. Jak widać, im bliżej linia do zbiegu jest linii horyzontu, to tym bardziej jest pozioma, im dalej – tym bliżej jej do pionu.

Narysuj linie styczne zgodne z lewym kierunkiem zbiegu. Najlepiej zacznij od dolnej elipsy i kiedy będziesz mieć kwadrat, to wyprowadź z jego wierzchołków piony do góry. Tam gdzie piony przetną się z liniami stycznymi, narysuj linie do lewego zbiegu. Tym sposobem stworzyliśmy sześcian.

Wyznaczmy cień. Narysuj z miejsca przecięcia linii horyzontu i osi pionowej słońca kierunek cienia, który rysujemy do dolnych wierzchołków sześcianu. Wyznacz również kąt padania promieni, który będzie znajdować się na tym samym pionie ale niżej. Zaznacz miejsca przecięcia zgodnie z konstrukcją cienia od kija.

Połącz odpowiednie punkty liniami i zaznacz mocniej krawędzie widoczne. Zauważ, że krawędzie zrzutowanej górnej podstawy kwadratu zbiegają się dokładnie tak jak górna i dolna podstawa.

Pocieniuj bryłę i cień. Rysunek robiony był „z głowy”, jedynie na podstawie konstrukcji, dlatego zawsze w takiej sytuacji lepiej przyjąć, że zarówno sześcian jak i otoczenie są białe. Czyli cień rzucony będzie ciemniejszy od cienia własnego.