9.2. DZIELENIE PŁASZCZYZN

Pierwszy sposób pokaże dzielenie płaszczyzny na 3 równe części. W tym celu narysuj prostokąt z przekątnymi, który będzie pokazaniem tej techniki w rzucie. Obok narysuj za to horyzont i pionową przerywaną linię. Będzie nam ona potrzebna, żeby symetrycznie wyznaczyć poziomą płaszczyznę, ponieważ będzie ona pokazana w perspektywie jednozbiegowej.

W prostokącie wyciągnij pionową linię i z miejsca przecięcia tej linii z krawędzią prostokąta narysuj dwie przekątne. Utworzyły one coś na kształt strzałki. Natomiast po prawej stronie narysuj prostokąt w perspektywie jednozbiegowej.

Zaznacz w prostokącie miejsce przecięcia przekątnych prostokąta oraz przekątnych obu połów prostokąta. Wyciągnij z tych miejsc pionowe linie. Metoda ta podzieliła nam w pionie płaszczyznę na 3 równe części. To samo narysuj w prostokącie ukazanym w perspektywie jednozbiegowej.

Drugi sposób pokaże dzielenie na dowolną ilość. W tym przypadku przyjmijmy 4 części. W prostokącie (lub poza nim) narysuj z rogu (lub wierzchołka) linię prostą i podziel ją na tyle części na ile chcesz podzielić płaszczyznę. Po prawej stronie narysuj prostokąt w perspektywie, tym razem w pionie.

Z końca narysowanej linii w obrębie prostokąta narysuj linię łączącą z rogiem (lub wierzchołkiem) linii, którą chcesz podzielić na 4 części. Teraz z pozostałych wcześniej podzielonych miejsc narysuj linie pod tym samym kątem tak, aby przecięły krawędź prostokąta na 4 części. W przypadku rysunku w perspektywie pierwszą linię przedłużamy do horyzontu i z pozostałych punktów rysujemy linie do tego punktu zbiegu.

Trzeci sposób pokaże jak podzielić płaszczyznę na części parzyste i nieparzyste. Zacznij od narysowania prostokąta w rzucie i prostokąta w perspektywie. Narysuj w nich przekątne i wyciągnij pion z miejsca przecięcia.

Podziel dwie połowy prostokąta na kolejne dwie równe części. Teraz mamy podzielone prostokąty na 4 równe części. Zawsze kiedy chcesz zastosować tą metodę musisz mieć najpierw podzieloną płaszczyznę na części parzyste. Jeśli podzielisz na 4 to stosując pozostałe kroki podzielisz ją na 5 części. Gdybyś miał na 6, to wyszłoby 7. Jeśli na 12 – to na 13. Czyli za każdym razem o 1 większa.

W każdej 1/4 narysuj jedną przekątną i niech wszystkie idą tak samo, np. z dolnego lewego rogu do prawego górnego. To samo narysuj w perspektywie. Zaznacz mocniej główną przekątną całego prostokąta.

Miejsce przecięcia przekątnych każdej 1/4 części z przekątną całego prostokąta dzieli nam płaszczyznę na 5 równych części. Z tych miejsc narysuj pionowe linie.