1. Postanowienia ogólne

 1. Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez RYSUJ MALUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 5223239143, Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, zwaną dalej Administracją serwisu.
 2. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy https://sztamborska.pl znajdujący się pod adresem internetowym jw, oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (katalog).
 2. Katalog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Administracji serwisu.
 4. Usługa/ Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów (streaming materiałów wideo/ ebooki/ konsultacje/ zestawy plastyczne), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana. Rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Platformę w procesie odzyskiwania hasła.
 7. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 8. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 9. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 10. Adres do korespondencji
  Marlena Sztamborska
  ul. Szczęsna 26
  02-454 Warszawa
  marlena@sztamborska.pl
 11. Adres do reklamacji
  marlena@sztamborska.pl
  tel. 530 912 573
 12. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą RYSUJ MALUJ SP. Z O.O. ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5223239143, REGON 523456005.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 15. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta na Platformie.
 16. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 18. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 19. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 20. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sztamborska.pl/sklep/.
 21. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 22. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Postanowienia ogólne

 1. Adres Sprzedawcy: Marlena Sztamborska, ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: marlena@sztamborska.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 530912573.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Nest Bank, nr konta: 78 2530 0008 2016 1067 7102 0001.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku, a także w wyjątkowych sytuacjach poza wyznaczonymi godzinami oraz dniami.

4. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

 1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.
 2. O uzyskaniu Dostępu do Usługi Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji lub rejestracji poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracji.
 3. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać metodami podanymi w § 7.
 4. Dostęp do płatnej usługi, w zależności od produktu, może być ograniczony czasowo.
 5. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo/ zestawów plastycznych/ konsultacji) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
 6. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i https://sztamborska.pl w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
 7. Administracja serwisu https://sztamborska.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.
 8. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.
 9. W ramach Usługi dostępne są następujące Produkty:
 10. Ebook „Pojedyncze materiały w formie elektronicznej książki” – dostęp do wielokrotnego otworzenia materiałów w formie cyfrowej książki. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu. Dostęp może być odpłatny lub bezpłatny.
 11. Produkt “Pojedynczy materiał wideo” – dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego materiału wideo określonego w Serwisie jako pojedynczy materiał wideo. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu. Dostęp może być odpłatny lub bezpłatny.
 12. Produkt “Pakiet”/ “Katalog” (Internetowy kurs) – dostęp do wielokrotnego odtworzenia (streamingu wideo) kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu materiałów wideo dostępnych w Serwisie, objętych jedną łączną ceną podaną w Serwisie, na określony czas. W ramach Serwisu może być oferowanych wiele różnych Pakietów, z różną zawartością. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do produktu „Katalog”. W czasie dostępności Produktu “Katalog” mogą następować rotacyjne zmiany materiałów wideo lub zmiany ilości materiałów w ramach Produktu “Katalog” w taki jednak sposób, że specyfika materiałów wideo dostępnych w ramach danego „Katalog” pozostaje zgodna z opisem tego Pakietu w Serwisie. Dostęp do Produktu “Katalog” może być również czasowo lub stale bezpłatny – zgodnie z opisem umieszczonym w Serwisie.
 13. Konsultacje indywidualne w ramach programu ARTCLASS – nagrywana korekta wcześniej nadesłanych zdjęć i/lub skanów prac rysunkowych i malarskich. Odpowiedzi na zadane pytania przez studenta oraz pokierowanie go na dalszej ścieżce twórczości. Czas trwania konsultacji wynosi 3 miesiące i trwa od momentu zaksięgowania płatności.
 14. Produkt “Zestaw plastyczny” – dostęp do fizycznego produktu odpłatnego w postaci zbioru produktów wysyłanych drogą pocztową.
 15. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe tylko w przypadku produktu “Zestaw plastyczny”), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 16. Po upływie podanego w Serwisie terminu może nastąpić zmiana charakteru oferowanego Produktu lub zmianie zasad jego udostępniania (polegająca np. na zamianie z bezpłatnego na odpłatny Dostęp do Usługi wraz z podaniem ceny lub zmianą ceny), co nie naruszy przyznanych Użytkownikowi do określonego terminu uprawnień.
 17. Płatność wykonywana przelewem powinna być wykonana w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakupu. Jeśli w tym terminie cena kursu lub zestawu uległa zmianie, to po tym terminie płatność nie będzie przyjęta i środki pieniężne będą zwrócone. Jeśli cena będzie niezmienna, to płatność będzie zaksięgowana i usługa lub towar zostanie do Państwa dostarczony.
 18. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 19. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
 20. Administracja serwisu https://sztamborska.pl zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
 21. Dostęp do oferowanych w Serwisie Produktów bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego wymogi określone w punkcie 4.1 niniejszego Regulaminu.
 22. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 23. Termin na odstąpienie wynosi 30 dni dla produktów cyfrowych tj. kurs oraz 14 dni dla produktów fizycznych i konsultacji od dnia zawarcia umowy regulaminu wraz z dostępem do Katalogu lub bezpośrednio do Produktów dostępnych w Serwisie.
 24. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:
  a) W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu.
  b) W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres mailowy marlena@sztamborska.pl o przykładowej treści:
  „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych https://sztamborska.pl. Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji”.
 25. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu firma niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 26. Skutki odstąpienia od umowy:
 • w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy.
 • Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych – dostęp do Katalogu lub Produktów.

5. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i można go dokonać przez stronę https://sztamborska.pl/moje-konto/.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła wysłanych w wiadomości na podany adres e-mail.
 4. Swoje dane do logowanie tj. login oraz hasło możesz samodzielnie zmienić po zalogowaniu się na Platformę w zakładce Moje konto. Należy zjechać w dół strony i kliknąć w Szczegóły konta.
 5. W przypadku zapomnienia hasła, można wybrać opcję Zapomniałeś hasła? dostępne na podstronie Moje konto. Po podaniu adresu e-mail po kilku minutach zostanie wysłana wiadomość z nowymi danymi do logowania, które możesz następnie zmienić tj w § 5.4.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 4.26.

6. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk Do koszyka (lub równoznaczny np. Kup teraz);
 3. w przypadku wylądowania na podstronie Koszyk, należy kliknąć przycisk Przejdź do kasy;
 4. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu tylko w przypadku produktów “Zestaw plastyczny”), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 5. w przypadku zakupu “Internetowego kursu” w ramach prezentu, należy wpisać w polu Uwagi do zamówienia:
  • imię i nazwisko osoby, która ma go otrzymać
  • mail tej osoby
  • dzień (oraz ewentualnie godzinę) kiedy ma go otrzymać.

  W podanym terminie obdarowana osoba otrzyma maila z danymi do logowania na platformę kursu. Zostanie stworzone nowe konto pod podanym adresem mailowym i tylko na nim będzie dostępny kurs. W zakładce Adres email musisz podać swój adres mailowy.

 6. przeczytać i zaakceptować regulamin strony;
 7. kliknąć przycisk Zamawiam i płacę;
 8. opłacić zamówienie poprzez dostępne sposoby płatności wymienione w § 4.4-4.6.
 9. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu oraz druga z danymi do logowania (w przypadku zakupu “Internetowego kursu”). Wiadomości te często trafiają do folderów typu spam/ oferty/ inne. Logowanie do produktu “Internetowy kurs” odbywa się przez stronę https://sztamborska.pl/moje-konto/. Należy wpisać adres e-mail/ login oraz hasło.

7. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Przelewy24 – wybranie dogodnej formy płatności z pomocą operatora Przelewy24. Po pomyślnej zapłacie płatność będzie zaksięgowana automatycznie, a na wskazany adres mailowy będzie wysłana wiadomość z danymi do logowania (w przypadku zakupu “Internetowego kursu”). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 2. Przelew bankowy – samodzielne logowanie do banku, w którym posiada się konto i ręczne skopiowanie danych do przelewu w celu opłacenia usługi/ produktu. Kiedy płatność zostanie zaksięgowana (najczęściej 1-3 dni roboczych), na wskazany adres mailowy będzie wysłana wiadomość z danymi do logowania (w przypadku zakupu “Internetowego kursu”).
 3. Płatność ratalna/ odroczona – dokonanie płatności dzięki serwisowi PayPo lub P24NOW. Konto można utworzyć podczas składania zamówienia. Po pomyślnej zapłacie płatność będzie zaksięgowana automatycznie, a na wskazany adres mailowy będzie wysłana wiadomość z danymi do logowania (w przypadku zakupu “Internetowego kursu”).
 4. W przypadku produktów “Zestawy plastyczne” wysyłka odbywa się dzięki pośrednikowi: InPost Paczkomaty, Inpost Kurier, Kurier DPD lub Kurier DHL.
 5. W przypadku produktu “Konsultacje”/”Program ARTCLASS” wysyłka i kontakt odbywa się poprzez wiadomości email.

8. Zasady świadczenia Usługi

 1. Interoperacyjność: Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7, 8 i 10, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.” Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do Administracji https://sztamborska.pl.
 2. Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową.
 3. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.
 4. RYSUJ MALUJ SP. Z O.O. dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu pod adresem https://sztamborska.pl było poprawne. Jednakże firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do marlena@sztamborska.pl. Będą one rozpatrywane indywidualnie.
 5. RYSUJ MALUJ SP. Z O.O. informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
 6. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
 7. Ze względu na niezależne od firmy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, RYSUJ MALUJ SP. Z O.O. nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 8. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje firma RYSUJ MALUJ SP. Z O.O. bądź inny podmiot, od którego firma uzyskała odpowiednią licencję.
 9. Firma informuje, iż podczas korzystania z Portalu https://sztamborska.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu https://sztamborska.pl. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 10. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 11. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności dostępne na https://sztamborska.pl/polityka-prywatnosci/.

9. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres marlena@sztamborska.pl zgodnie z § 4.21 – 4.25 Regulaminu.
 3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.
 4. RYSUJ MALUJ SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 5.3.- o nie więcej niż 14 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

10. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.
 2. Spory pomiędzy RYSUJ MALUJ SP. Z O.O., a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

tel. (22) 597-30-00

fax (22) 597-31-80

www.krrit.gov.pl

11. Zmiany Regulaminu

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego RYSUJ MALUJ SP. Z O.O. zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
Shopping Cart